باران چه دلبری میکند برای بهار

    پاییز کم بود  بهار هم عاشق شد
      

[نوشته ی رمز دار]  
      

    عشق آدم رو باهوش تر نمیکنه

     بلکه کودن تر میکنه
      

باید کنار بیام با درد قلبم 

  میخوام بنویسم حوصله ندارم، میخوام درس بخونم حوصله ندارم،

    میخوام وارد بحث های سیاسی بشم حوصله ندارم

     تو عید و غیر عید و در هر شرایطی حالم یه جوره همش 

     دلم میخواد گریه کنم راحت بشم 

    دوباره خاطره ،دوباره حرفا ، دوبا ه دوباره

      فارغ شدم از هر چیزی و از هر کسی .....

      وانمود کردن و  خنده های الکی ، عیبی نداره 

      با وجود این شرایط هم من میترسم نکنه یه روزی یه کلمه از حرفاشو کاراشو 

         خاطراتشو فراموش کنم یه لحظه از اونو فراموش 

          وای امیدوارم هیچوقت نیاد اون روز  

            هیچوقت 

            ......

           قلب من نیستی و تو رو کم داره همه جا تنهاإ

          دوباره خاطرات تو تو ذهنم میاد دیونه میشم باور کن

         خدایا کمک لطفا ،رهام نکن ،دوست دارم خدا جون
      

خدای من کمی پایین بیا

و روی این نیمکت کنارم بشین

کمی دستم را بگیر

کمی شانه هایم را بفشار

کمی فقط کمی

عجیب گرفته ام

رهایم نکن لطفا

ای مهربان خدای من

 
      
[Designed By Ashoora.ir    مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ ]